1. TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

Technologia informacyjna (angielskie information technology), połączenie zastosowań informatyki z technikami komunikacji (technologia informacyjna i komunikacyjna), podłoże wszelkich działań współczesnej gospodarki i nauki, lokomotywa koniunktury (do 40 % miejsc pracy w krajach rozwiniętych), szansa na ekonomizację i racjonalizację poczynań w skali globalnej.

2. PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ
Znaczenie takich pojęć, jak komputer, informatyka i komunikacja jest dobrze znane. Z kolei, pojęcie technologia informacyjna - wymaga wyjaśnienia. Posłużę się określeniami tych terminów, zaczerpniętymi z raportu UNESCO, który dotyczy nauczania informatyki w szkołach średnich.
Komputer - urządzenie techniczne, wyposażone w odpowiednie do przeznaczenia urządzenia zewnętrzne (peryferyjne) oraz w oprogramowanie. Ważną część wyposażenia komputera stanowią urządzenia i oprogramowanie umożliwiające komunikację między komputerami za pośrednictwem sieci komputerowej (lokalnej i rozległej, takiej jak Internet) oraz przetwarzanie dużych zbiorów informacji (w tym m.in. pochodzących z płyt CD oraz z sieci komputerowych).
Informatyka - nauka zajmująca się projektowaniem, realizacją, ocenianiem, zastosowaniami i konserwacją systemów przetwarzania informacji z uwzględnieniem aspektów sprzętowych, programowych, organizacyjnych i ludzkich wraz z implikacjami przemysłowymi, handlowymi, publicznymi i politycznymi.
Technologia informatyczna - zastosowania informatyki w społeczeństwie.
Pojęcie technologii informacyjnej rozpowszechniło się dopiero w ostatnich latach. może dziwić użycie ,,technologii" - określenia związanego z procesem - w odniesieniu do ,,informacji" - obiektów raczej stałych, zapisywanych zwykle w wybranej postaci. Ale to połączenie słów ma głębokie uzasadnienie we współczesnej postaci informacji, jak również w sposobach korzystania z niej. Informacji towarzyszą, bowiem dzisiaj procesy i działania. Zarówno sam obiekt - informacja, nie tylko ta dostępna w sieci komputerowej, w każdej chwili ulega zmianie (poszerzeniu, aktualizacji, dopisaniu powiązań, nowym interpretacjom), jak i korzystanie z niej jest procesem - nie tylko sięgamy po niż, jak po fragment zapisany w książce stojącej na półce, ale - pisząc odpowiednie polecenie dla systemu wyszukiwania informacji w sieci - uruchamiamy proces jej uformowania w odpowiednim zakresie i postaci.
A więc informacja dzisiaj, to różnorodne procesy związane z jej wartością i postacią oraz wykorzystywaniem, a odpowiedź na postawione pytanie czy rozwiązanie konkretnego problemu, przyjmuje postać chwilowego stanu tych procesów. Ten współczesny aspekt informacji pojawił się dzięki technicznym możliwościom - informacja i posługiwanie się niż jest procesem w środowisku szeroko rozumianej technologii informacyjnej. Należy to uwzględnić również w edukacji.