Rozpoznawanie nazw NetBIOS

System Windows 2000 wykorzystuje do lokalizowania zasobów NetBIOS kilka metod:
· bufor nazw NetBIOS,
· serwer nazw NetBIOS (przeważnie serwer WINS),
· emisje podsieci,
· plik lmhosts,

Pliki Lmhosts

Plik lmhosts jest plikiem statycznym, który może być wykorzystywany do analizowania zdalnych nazw NetBIOS. Zawiera on odwzorowania nazw NetBIOS na adresy IP.

Nazwy NetBIOS

Nazwy NetBIOS mają 16 znaków (lub bajtów) długości. Są one dynamicznie rejestrowane, kiedy uruchamiają się komputery i usługi lub kiedy logują się użytkownicy.

NetBIOS

WINS jest usługą nazw NetBIOS (NBNS). Aby zrozumieć usługę WINS, musimy przyjrzeć się podstawowym pojęciom NetBIOS oraz metodom analizowania nazw NetBIOS, jak również korzystaniu z NetBT.

Administrowanie klientem z konsoli polecenia

Aby przeglądać i kasować bufor analizatora klienta i odnawiać rejestrację klienta systemu DNS, można wpisywać polecenia w wierszu polecenia.

Dodawanie dodatkowych rekordów zasobu

Można dodawać dodatkowe rekordy zasobu za pomocą pozycji menu Inne nowe rekordy.

Dodawanie rekordu zasobu wskaźnika

Rekord zasobu wskaźnika (PTR) może być dodawany do podstawowej strefy wyszukiwania wstecznego. Zazwyczaj odbywa się to automatycznie, kiedy tworzone są rekordy A.

Dodawanie rekordu zasobu usługi wymiany poczty

Rekordy zasobu usługi wymiany poczty (MX) można dodawać do podstawowej strefy przeglądania do przodu. W strefie musi już istnieć rekord A dla hosta usługi wymiany poczty.