Przeglądanie i usuwanie dzierżaw na serwerze

Aby przeglądnąć dzierżawy klienta i usunąć dzierżawę na serwerze, podejmij następujące kroki:
1. Zaloguj się na serwerze DHCP jako administrator.

Dodawanie nowej klasy użytkownika lub producenta

Klasy użytkownika i producenta definiuje się dla każdego serwera. Aby dodać nową klasę producenta lub użytkownika, wykonaj następujące czynności:

Konfigurowanie i zarządzanie opcjami

Protokół DHCP systemu Windows 2000 pozwala przypisywać dużą liczbę opcji konfiguracyjnych poprzez DHCP. Opcje te można przypisywać dla każdego serwera lub dla każdego zakresu.

Ustawianie okresu istnienia zakresu multiemisji

Okres istnienia zakresu multiemisji jest domyślnie nieskończony.

Tworzenie zakresu multiemisji

Protokół DHCP systemu Windows 2000 może przydzielać adresy IP multiemisji w taki sam sposób, jak adresy emisji pojedynczej.

Włączanie wykrywania konfliktów adresowych

Jeżeli włączone jest wykrywanie konfliktów, to serwer DHCP przeprowadza ping danego adresu IP określoną ilość razy i wydzierżawia ten adres klientowi tylko jeżeli wszystkie próby ping ulegn

Uzgadnianie bazy danych DHCP

Narzędzie DHCP można wykorzystać do identyfikowania i naprawiania wszelkich nieścisłości w bazie danych DHCP.

Włączanie aktualizacji DDNS

Protokół DHCP jest zintegrowany z systemem DNS, aby baza danych DNS mogła być aktualizowana nowymi lub zmienionymi adresami IP przydzielanymi dynamicznie komputerom hostów w strefie DNS.